احمد احمدپور

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
علوم اجتماعی
اقتصاد
مدیریت
اسلامی

عنوان مقاله: کیفیت افشا و پاداش مدیریت

حوزه (های) تخصصی: مسایل جاری مدیران مدیریت مالی

تعداد نمایش: 44
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 72
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت موجودی کالا و ویژگی های هیأت مدیره: نقش تعدیلی رقابت در صنعت و چرخۀ عمر شرکت

حوزه (های) تخصصی: سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع

تعداد نمایش: 126
چکیده

عنوان مقاله: نقش فرصت های رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 135
چکیده

عنوان مقاله: رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 126
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ساختار مالکیت ورابطه میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 210
چکیده

عنوان مقاله: مسئولیت اجتماعی و تاثیر آن بر اعتبار شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل

حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری مدیریت دانش

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه های عصبی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی چند معیاره مدیریت اوراق بهادار

تعداد نمایش: 155
چکیده

عنوان مقاله: نقش فرصتهای رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 317
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مهارتهای عمومی مدیریت حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 534
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی گزارشگری مالی قسمت های مختلف واحد تجاری؛ چالش ها و ابهامات به کارگیری IRFS8

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی – حسابداری

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار مدیریت مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه بازده سهام

تعداد نمایش: 682
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 826
چکیده

عنوان مقاله: بررسی برخی از متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه تأثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 1169
چکیده

عنوان مقاله: نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی – حسابداری

تعداد نمایش: 1021
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه ی قیمت مورد نظر با قیمت بازار سهام

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 480
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: فرهنگ سازی بازار سرمایه نیاز اقتصاد ملی

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 451
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: خصوصی سازی، قیمت گذاری و بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 521
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: عملکرد بورس و چشم انداز آتی

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: مفاهیم و معیارهای ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات (2)

حوزه (های) تخصصی: کلیات قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 528
چکیده

عنوان مقاله: مفاهیم و معیارهای ارزیابی اموال ماشین آلات و تجهیزات

حوزه (های) تخصصی: کلیات قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 526
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: رفتار گرایی در علوم اقتصادی و مالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 619
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: نهادهای مالی بر تارک بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 397
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: صندوق های سرمایه گذاری مشترک

حوزه (های) تخصصی: بانک های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری پرخطر،کارگزاری،آژانس های نرخ گذاری سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: گزارش گری و افشای اطلاعات مالی

حوزه (های) تخصصی: کلیات سیاست گذاری و قانون گذاری

تعداد نمایش: 497
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و شناخت ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: صکوک

حوزه (های) تخصصی: نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: شرکت های تأمین سرمایه

حوزه (های) تخصصی: تأمین مالی

تعداد نمایش: 475
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی متوازن پایدار و معیارهای غیرمالی عملکرد

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 699
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: تصویب لایحه اجرای سیاست های اصل 44

حوزه (های) تخصصی: مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: صندوق های سرمایه گذاری مشترک

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 448
چکیده

عنوان مقاله: نگاه ویژه: شرکتی شدن بورس ها

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: شرکت تأمین سرمایه نقش و کارکردها

حوزه (های) تخصصی: تأمین مالی

تعداد نمایش: 525
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه سردبیر: سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ای در انتخاب سهام(شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی چند معیاره تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 1324
چکیده

عنوان: سرمقاله: صندوق های زمین و ساختمان پیوند بازار سرمایه و مسکن

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 425
چکیده

عنوان: سرمقاله: ضرورت بازارهای خارج از بورس

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی تأمین مالی

تعداد نمایش: 1619
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 449
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها

حوزه (های) تخصصی: کلیات سود

تعداد نمایش: 992
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه

( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 1484
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 1315
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 740
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 492
چکیده

عنوان پایان نامه: رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و نرخ تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 717
چکیده

عنوان مقاله: رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 546
چکیده

عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 1326
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 4383
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: قواعد فقهیه

تعداد نمایش: 575
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط معیارهای ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 546
چکیده

عنوان مقاله: انتشار بیش تر اطلاعات و حرکت به سوی کارایی در بازار سرمایه ایران

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 588
چکیده

عنوان مقاله: نقش و جایگاه اطلاعات در بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 527
چکیده

عنوان مقاله: بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و فرهنگی

تعداد نمایش: 888
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 1055
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 782
چکیده

عنوان مقاله: نگرش و سیستم یکپارچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و ارزش افزودة اقتصادی (EVA)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 670
چکیده