مصطفی شیخ زاده

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
مدیریت

عنوان مقاله: نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

حوزه (های) تخصصی: طراحی پیامهای آموزشی

تعداد نمایش: 677
چکیده

عنوان مقاله: بررسی شیوه های تامین منابع مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسان

حوزه (های) تخصصی: بودجه بندی و مدیریت مالی

تعداد نمایش: 4094
چکیده

عنوان مقاله: بررسی شیوه های تامین منابع مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسان

حوزه (های) تخصصی: بودجه بندی و مدیریت مالی

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: طراحی مدل نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس رویکرد سازنده گرایی

حوزه (های) تخصصی: طراحی سیستم های آموزشی طراحی پیامهای آموزشی

تعداد نمایش: 488
چکیده