علی اکبر عالم تبریز

حوزه (های) آثار:
اسلامی
مدیریت

عنوان مقاله: تحلیل مدل کنترل موجودی "مقدار اقتصادی تولید" با دریافت چندگانه

حوزه (های) تخصصی: سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع

تعداد نمایش: 1068
چکیده