زینب یگانه

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت سیستم های حمل و نقل شهری

حوزه (های) تخصصی: حمل و نقل همگانی

تعداد نمایش: 1006
چکیده