سلیمان یحیی زاده

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: رابطه ی هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

حوزه (های) تخصصی: رویکرد صفت هوش هیجانی

تعداد نمایش: 3198
چکیده