پیتر هال

حوزه (های) آثار:
هنر
مدیریت

عنوان مقاله: رویکرد سیستمی در فرایند برنامه ریزی شهری و منطقه ای

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی شهری

تعداد نمایش: 2351
چکیده

عنوان مقاله: گفتگویی با پیتر هال پیرامون تئاتر

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 290
چکیده