مجلات>علوم اجتماعی و ارتباطات>جامعه شناسی( دانشگاه آزاد آشتیان)>1384 >شماره 4
مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان 1384شماره 4
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: نقش عدم همدلی والدین بر بزهکاری نوجوانان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات جامعه شناسی خانواده

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به ورزش در بین دانشجویان ورزشکار (مطالعه موردی دانشجویان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی

تعداد نمایش: 407
چکیده

عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر گرایش به بدحجابی در بین دختران و زنان شهر اصفهان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 528
چکیده

عنوان مقاله: اهمیت و نقش چندگانگی مفهوم در ساخت و شناخت نظریه تقابل مفاهیم ابزاری تحلیلی و مکتبی ،

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و بحران هویت قومی در ایران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 605
چکیده