سیما وزیرنیا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
فلسفه
ادبیات
هنر
روانشناسی

عنوان مقاله: آغاز دوره ای نو در فرهنگ نویسی فارسی

حوزه (های) تخصصی: فرهنگها و فرهنگ نویسی

تعداد نمایش: 307
چکیده

عنوان: کتاب مقدس از دیدگاه نقد ادبی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های ادبی مفاهیم کلی نقد

تعداد نمایش: 629
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار

حوزه (های) تخصصی: فرهنگها و فرهنگ نویسی

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان: شکوه بازیافته

حوزه (های) تخصصی: شاعران نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 744
چکیده

عنوان: رویکرد روان شناسی ژرفانگر در نقد ادبی

حوزه (های) تخصصی: دستور زبان و زبان شناسی

تعداد نمایش: 413
چکیده

عنوان: شناختی چند وجهی از زبان

حوزه (های) تخصصی: جایگاه زبان شناسی در میان علوم زبان شناسی در جهان

تعداد نمایش: 964
چکیده

عنوان مقاله: یک کتاب در یک مقاله: روح در انسان و هنر و ادبیات

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 541
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه نماد در نظام اندیشه یونگ

حوزه (های) تخصصی: هنر و روانشناسی

تعداد نمایش: 696
چکیده

عنوان مقاله: ما و هایکوها

حوزه (های) تخصصی: انواع ادبی

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان مقاله: شوق یادگیری زبان و ادب فارسی در ارمنستان

حوزه (های) تخصصی: زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزها

تعداد نمایش: 296
چکیده