عبدالحمید نظری

حوزه (های) آثار:
جغرافیا

عنوان مقاله: تحلیلی بر طرح ایجاد نواحی صنعتی روستائی در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: نقش دولت در توسعه ی شبکه ی ارتباطی و تأثیر آن در تحول سیستم حمل و نقل روستایی با تأکید بر روابط شهر

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای حمل و نقل

تعداد نمایش: 949
چکیده

عنوان پایان نامه: شکل‌گیری و روند تحولات بافت روستاهای عشایری ترکمن صحرا، مورد : مجموعه اوباهای داز

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی

تعداد نمایش: 871
چکیده