عبدالحمید نظری

حوزه (های) آثار:
جغرافیا

عنوان مقاله: تحلیلی بر طرح ایجاد نواحی صنعتی روستائی در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان پایان نامه: شکل‌گیری و روند تحولات بافت روستاهای عشایری ترکمن صحرا، مورد : مجموعه اوباهای داز

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی

تعداد نمایش: 827
چکیده