عبدالحمید نظری

حوزه (های) آثار:
جغرافیا

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه ی موردی: شهرستان آق قلا)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای جمعیت جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 226
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر طرح ایجاد نواحی صنعتی روستائی در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 481
چکیده

عنوان پایان نامه: شکل‌گیری و روند تحولات بافت روستاهای عشایری ترکمن صحرا، مورد : مجموعه اوباهای داز

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی

تعداد نمایش: 1066
چکیده