اشرف السادات موسوی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
هنر
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: نکاتی پیرامون نقد نویسی و چار چوب های اصلی آن: ... آینه شکستن خطاست!

حوزه (های) تخصصی: نقد

تعداد نمایش: 166
چکیده

عنوان مقاله: سینمای جهان، سینمای اکشن: خواندنی های مجموعه ی سینمایی مشهور جیمز باند: پر سودترین اکشن تمام دوران

حوزه (های) تخصصی: جهان ژانر فیلمنامه

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: کاوش کیفی در «نو واژگان» رایج در میان نوجوانان : کاربرد آنها برای تسهیل ارتباط و پردازش هیجانی

حوزه (های) تخصصی: دوره نوجوانی ماهیت هیجان زبان

تعداد نمایش: 524
چکیده

عنوان مقاله: خودشناسی، خودانتقادی و سلامت روان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 722
چکیده

عنوان مقاله: هنجاریابی و اعتبارسنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی آیزنگ در جمعیت ایرانی

حوزه (های) تخصصی: آزمونهای شخصیت

تعداد نمایش: 394
چکیده