سید فرید موسوی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: ارائه مدلی بر اساس تابع مطلوبیت چند شاخصه برای تعیین تامین کنندگان

حوزه (های) تخصصی: Supply chain management :SCM

تعداد نمایش: 762
چکیده