سمیه موذن

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: مقایسه فعالیت سیستم های مغزی/رفتاری و ابعاد کمال گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم

حوزه (های) تخصصی: جنبه زیستی اختلالها

تعداد نمایش: 811
چکیده