عباس کشاورز شکری

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
حقوق
فلسفه
تاریخ
سیاسی
اسلامی

عنوان مقاله: هستی شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری

حوزه (های) تخصصی: هستی شناسی

تعداد نمایش: 42
چکیده

عنوان مقاله: معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری

حوزه (های) تخصصی: اندیشه های فلسفی در ایران معاصر

تعداد نمایش: 71
چکیده

عنوان مقاله: شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهرکرد

حوزه (های) تخصصی: تاریخ محلی

تعداد نمایش: 45
چکیده

عنوان مقاله: دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

حوزه (های) تخصصی: دیپلماسی و انواع آن ارتباطات و فرهنگ بیداری اسلامی

تعداد نمایش: 497
چکیده

عنوان مقاله: شیوه های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

تعداد نمایش: 145
چکیده

عنوان مقاله: مؤلفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..] تربیت دینی امام خمینی

تعداد نمایش: 224
چکیده

عنوان مقاله: بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 152
چکیده

عنوان مقاله: چرایی فرقه بودن بهائیت


تعداد نمایش: 155
چکیده

عنوان مقاله: ماهیت رهبری امام خمینی در نظریه علامه شهید مطهری

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی

تعداد نمایش: 178
چکیده

عنوان مقاله: آسیب پذیری دولت پهلوی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 486
چکیده

عنوان مقاله: بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و مواضع و دیدگاه های آنها

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: بازگشت‏به اسلام‏از مدرنیسم به نظم اخلاقى

حوزه (های) تخصصی: کلیات ادیان دیگر

تعداد نمایش: 332
چکیده

عنوان مقاله: کاربست نظریه برینگتون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 703
چکیده

عنوان مقاله: تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول

حوزه (های) تخصصی: منابع وکلیات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 531
چکیده

عنوان مقاله: نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: منابع وکلیات جامعه شناسی انقلاب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 1376
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی یک سویه به اسلام گرایان

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 166
چکیده

عنوان مقاله: دفاع از نوسازی؛ چالش با مارکسیسم

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 178
چکیده

عنوان مقاله: اندیشه تاسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت(مطالعه موردی: اندیشه های ملک الشعراء بهار)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

تعداد نمایش: 221
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 324
چکیده