علی اصغر قره باغی

حوزه (های) آثار:
هنر
روانشناسی
فلسفه
ادبیات

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (26) ؛ دیالکتیک

حوزه (های) تخصصی: نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: روایت فراروایت

حوزه (های) تخصصی: نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 342
چکیده

عنوان مقاله: آمیزه ی حساسیت و همدلی

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: هنر تحریف مقاومت

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: وهم سرخ

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام نقد

تعداد نمایش: 238
چکیده

عنوان مقاله: کشف و شهودی در بوطیقای رنگ

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 188
چکیده

عنوان مقاله: قباد شیوا و پرونده ای قطور در اشاعه ی فرهنگ

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: کشف و کرامات تازه در عرصه ی هنرهای تجسمی

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: پرتره های روایی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 207
چکیده

عنوان مقاله: چهره نگاری امروز

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 194
چکیده

عنوان مقاله: گام های نجیب و استوار در ساحت هنرهای تجسمی

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 217
چکیده

عنوان مقاله: سرگذشت مونالیزا (بخش پایانی)

حوزه (های) تخصصی: جهان هنر رنسانس

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان مقاله: صرف چای، نسکافه، شیرینی و دیدن آثار نقاشی

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 172
چکیده

عنوان مقاله: سرگذشت مونا لیزا (2)

حوزه (های) تخصصی: جهان هنر رنسانس

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: کژتابی های آینه

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی

تعداد نمایش: 197
چکیده

عنوان مقاله: سرگذشت مونا لیزا

حوزه (های) تخصصی: جهان هنر رنسانس

تعداد نمایش: 332
چکیده

عنوان مقاله: روح شکنجه دیده ی ادوارد مونک

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: داین اربس چشم های پر از نگاه

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: تراژدی ببینین بی زحمت (مروری بر پرفرمانس مسعود صمیمی در نگارخانه ی هنرمندان ایران)

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 193
چکیده

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (23) ؛ چند صدایی

حوزه (های) تخصصی: نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 227
چکیده

عنوان مقاله: دعوت گلستانه از اهالی هنرهای تجسمی ؛ آثاری از جمشید مرادیان

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: دگرجایی آفرینشگری و مدیریت زیبایی شناسی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 168
چکیده

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (10) ؛ آشنایی زدایی

حوزه (های) تخصصی: نقد فرمالیستی (صورتگرا) نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: دیکانستراکشن حضور

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: پسا استعمار گری پست کلونیالیسم

حوزه (های) تخصصی: نقد نو

تعداد نمایش: 1031
چکیده

عنوان مقاله: تقلید و محاکمات

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 210
چکیده

عنوان مقاله: نقاشی هنر بی صدا در آستانه ی هزاره ی سوم

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی

تعداد نمایش: 202
چکیده

عنوان مقاله: مونالیزا بازگشت از تبعید

حوزه (های) تخصصی: تاریخ هنر جهان

تعداد نمایش: 182
چکیده

عنوان مقاله: ایدئالیسم هنرمند جوان و صدای اندوهبار شکستن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 308
چکیده

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (6) ؛ کیج

حوزه (های) تخصصی: نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: بدوهای پست مدرن (2)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 305
چکیده

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (5) ؛ کمپ

حوزه (های) تخصصی: نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 210
چکیده

عنوان مقاله: بدوهای پست مدرن

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی (4) ؛ متن واثر در نظریه ی ادبی معاصر

حوزه (های) تخصصی: نقد نو نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 351
چکیده

عنوان مقاله: گفتمان های گوناگون سنت هنری

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 209
چکیده

عنوان مقاله: انسان زدایی های بی ینال ی

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: مرگ استعاری مولف و تولد خواننده

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: پایان دیکانستراکشن و آغاز دوبله خوانی در نقد هنری و ادبی امروز

حوزه (های) تخصصی: ساختارشکنی

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: اومبرتو بوتچونی آینده ی گذشته

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: اندام شناسی مرگ

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: سوزان سونتاک، آخرین روشنفکر

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 244
چکیده

عنوان مقاله: فضاهای خودمانی ادوار ویّار

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: راس بلنکر خاطره ی نور

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: امیل نولده تصویرهایی که نقاشی نشد

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 398
چکیده

عنوان مقاله: خود شیفتگی و نابسامانی های هنری

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 179
چکیده

عنوان مقاله: گوستاو کلیمت جلوه گاه هنر کمپ

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 531
چکیده

عنوان مقاله: گرهارد ریختر انتزاع شاعرانه

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: گفت و شنودی بی یال و دم در باب نقد هنری

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 227
چکیده

عنوان مقاله: کاراواجو: حضور پاره پاره ی هنرمند در سایه روشن تاریخ

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری : ایدئولوژی و تبلیغات

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 203
چکیده

عنوان مقاله: بیعت عاشقانه با زیبایی آرمانی

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: رویکرد دوباره به استادان پیشین

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 164
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری : آشفتگی های نقد هنری و جایگاه منتقد

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 231
چکیده

عنوان مقاله: دگردیسی سوکناک اسطوره ها

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: جنی هولزر هنرمند رسانه ای

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 360
چکیده

عنوان مقاله: آلبرتو جاکومتی، رژیم غذایی مدرنیسم

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: سنگ قبر اردشیر

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی نقد

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: سیندی شرمن، بحران هویت و وحشی گری های روشنفکرانه

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 423
چکیده

عنوان مقاله: ژرژ روئو تصویرگر وجوه تاریک و اندوهبار جهان

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 487
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: تئوری نقد هنری

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: باربرا کروگر نمایش بصری صدای زن

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: سونیا و روبر دلونه آزادی رنگ

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: هنر ستیزی در معبد هنر

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: تبار شناسی نقد هنری (2)

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 230
چکیده

عنوان مقاله: هویت های سیال «بانوی لیل»

حوزه (های) تخصصی: معاصر پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: دگردیسی های رویایی

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: دیوید سالی: کارگردان صحنه های تجسمی

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: آرشیل کورکی فرایند کشف هویت

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: تبار شناسی نقد هنری

حوزه (های) تخصصی: گروه های ویژه

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: پیوند هنر و فلسفه

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: صورتک های ناممکن

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: نو - رمانتیک ها (1)

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: آمدئو مودیلیانی یهودی سرگردان

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: هنر نقد هنری: تعریف هنر

حوزه (های) تخصصی: مطالعات هنر هنر

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: رابرت لانگو طرح پست آوانگارد

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 472
چکیده

عنوان مقاله: جهان فردی پی یر بونار

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: حکایت ما و ابوالهول نقد هنری

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 207
چکیده

عنوان مقاله: چراغی که به خانه روا نیست

حوزه (های) تخصصی: هنرهای تجسمی

تعداد نمایش: 178
چکیده

عنوان مقاله: هنر خام برای بلوغ نیافتگان کیت هرینگ و ژان میشل باسکیتا

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 501
چکیده

عنوان مقاله: هانری ماتیس طبع ملایم و رنگ تند

حوزه (های) تخصصی: نقاشان

تعداد نمایش: 390
چکیده

عنوان مقاله: استعارات پانتئون نشین های پست مدرن

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 423
چکیده

عنوان مقاله: مدرنیته پیرامونی در ساخت نقاشی امروز / از ترکیب عقل و جنون

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم در ادبیات داستانی ما (2)

(گفت و گوی علی اصغر قره باغی، اکبر معصوم بیگی، محمد ب

حوزه (های) تخصصی: معاصر مدرنیسم پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 572
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم در ادبیات داستانی ما

(گفت و گو با محمد بهارلو و اکبر معصوم بیگی)

حوزه (های) تخصصی: معاصر مدرنیسم پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: مشرق و مغرب نقاشی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و ماتریالیسم فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 723
چکیده

عنوان مقاله: تراژدی

حوزه (های) تخصصی: تئاتر و نمایش

تعداد نمایش: 206
چکیده

عنوان مقاله: بازنمایی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: زبان ما و زبان جویس

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 240
چکیده

عنوان مقاله: فمینیسم (بخش پایانی)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: فمینیسم (2)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: فمینیسم (1)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: ریتوریک

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: ناتورالیسم

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: رئالیسم (2)

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: رئالیسم

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: ما کجاییم و نقاشی امروز جهان کجا

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: ساختار در نقد هنری جدید (واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهان (12))

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 257
چکیده

عنوان مقاله: حضور جسمانی احساس (نقاشی های فرشته یمینی شریف )

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 359
چکیده

عنوان مقاله: شمایل نگاری متافیزیک (مروری بر نمایشگاه نقاشی های میرحسین موسوی)

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: آخرین آواز قوی زیبای کلاسیک: کارلو ماریا ماریانی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: پیشگامان نقاشی قرن بیستم (مارک شاگال)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: لحظه گرگ و میش مدرنیسم جدید: تبارشناسی پست مدرنیسم (15)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: توان هولناک هنر(شیشه گران)

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 199
چکیده

عنوان مقاله: لئون گالوب - هنر سیاسی (نقاشان معاصر جهان)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: جورجو د کیریکو: تبعیدی زمان و مکان (پیشگامان نقاشی قرن بیستم)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: اعتبار تعبیر و تفسیر: تبارشناسی پست مدرنیسم (14)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 255
چکیده

عنوان مقاله: مایک بیدلو - هنر نقل قول (نقاشان معاصر جهان)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 333
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ جدید هنر: تبارشناسی پست مدرنیسم (13)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: ریاکاری های فرهنگی (زندگی ویلم دکونینگ)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 513
چکیده

عنوان مقاله: پیتر هالی نو - جیو و انتزاع جدید

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: پیتر موندریان، نقاش عارف (پیشگامان نقاشی امروز جهان)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: تبارشناسی پست مدرنیسم (12): پایان و مرگ تاریخ هنر (2)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: افسوس که زندگی را دوست نداشته ایم (نمایشگاه عکس وینو گراند)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: جولیان اشنابل، نقاش کاسه بشقابی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: پایان و مرگ تاریخ هنر: تبارشناسی پست مدرنیسم (11)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 349
چکیده

عنوان مقاله: واکنش های پیچیده (نگاهی به نقاشی های مهدی سحابی)

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: گئورگ بازلیتس، نقاشی نو - فیگوراتیو

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 411
چکیده

عنوان مقاله: روان پاره گی فرهنگی: تبارشناسی پست مدرنیسم (10)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 234
چکیده

عنوان مقاله: هویت های بی در و پیکر

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: روایت هویت (تبارشناسی پست مدرنیسم (9))

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: یادمان های پنهان زنان

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 219
چکیده

عنوان مقاله: فمنیسم: تبارشناسی پست مدرنیسم (8)

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: طراحی، بازگشت از تبعید

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 196
چکیده

عنوان مقاله: تبارشناسی پست مدرنیسم (7): پلورالیسم

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: دیکانستراکشن طنز آمیز آثار مدرنیستی

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: ویژگی های پست مدرن هنرهای تجسمی: تبارشناسی پست مدرنیسم (9)

حوزه (های) تخصصی: جنبش ها/سبک ها/مکاتب

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: سباستیائوسالگادو: جهنم دو گوشه یی از بهشت

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی تازه به نقاشی های سهراب سپهری

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: فریادهای ماندگار (کورش، بهزاد و اسماعیل شیشه گران)

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 427
چکیده

عنوان مقاله: منادیان و پیشگامان پست مدرنیسم (تبارشناسی پست مدرنیسم (3))

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: درهم آمیزی، تکثر و تنوع، واقعیت و توهم

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 249
چکیده

عنوان مقاله: تبارشناسی پست مدرنیسم: (شناخت اصول و مفاهیم پست مدرنیسم (2))

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 587
چکیده

عنوان مقاله: طرح هایی که قلب را با خدنگ های کوچکشان زخم می زنند

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 222
چکیده

عنوان مقاله: تبارشناسی پست مدرنیسم (شناخت اصول و مفاهیم پست مدرنیسم (1))

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 628
چکیده