مجیدمحمود علیلو

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: اختلالات خورد و خوراک

حوزه (های) تخصصی: اختلال خوردن

تعداد نمایش: 701
چکیده

عنوان مقاله: تبیین‌های روانشناختی ساز و کار اطاعت در نیروهای نظامی و ارائه راهبردهای کاربردی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی نظامی

تعداد نمایش: 427
چکیده