قاسم عزیزی

حوزه (های) آثار:
تربیت بدنی
جغرافیا

عنوان مقاله: ثبت تغییرات اقلیم کواترنر پسین در پذیرفتاری مغناطیسی لس های آزادشهر

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 63
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسة داده های بازکاوی شدة بارش جهت استفاده در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 109
چکیده

عنوان مقاله: پیشنهاد معیاری ساده برای برآورد بارش سنگین در مناطق مختلف ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 133
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در شکل گیری ناهنجاری های دمایی ایران و اروپا

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 97
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط بین تیپ الگوهای گردشی تراز دریا، با بارش های فراگیر در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 81
چکیده

عنوان مقاله: مطالعۀ الگوی دمای سطوح فیزیکی در شرایط جوی متفاوت

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 99
چکیده

عنوان مقاله: تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی های غرب استان کردستان

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 149
چکیده

عنوان مقاله: نقش بلاکینگ در رخداد سرماهای فرین ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 69
چکیده

عنوان مقاله: تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشینه بارش ماهانه در بخش های جنوبی دریای خزر

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 103
چکیده

عنوان مقاله: اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی جزیرۀ گرمایی شهری (مطالعۀ موردی: بوستان ولایت)

حوزه (های) تخصصی: اقلیم شهری

تعداد نمایش: 153
چکیده

عنوان مقاله: تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 98
چکیده

عنوان مقاله: رفتارسنجی الگوی تغییرات دمای ژرفای خاک و ارائه مدل عددی برآورد آن (مطالعه موردی: تهران)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای خاکها روش های کمی در جغرافیا

تعداد نمایش: 156
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 219
چکیده

عنوان مقاله: تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای سیاسی

تعداد نمایش: 236
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: طبقه بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای زیستی

تعداد نمایش: 405
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش های زمین آمار (1995-2004)

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 411
چکیده

عنوان مقاله: واکاوی الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال جو هنگام رخداد بارش های فراگیر و غیر فراگیر در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی روش های کمی در جغرافیا

تعداد نمایش: 405
چکیده

عنوان مقاله: واکاوی همدید آتش سوزی در جنگل های شمالی ایران مورد: استان های گیلان و گلستان

حوزه (های) تخصصی: ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 538
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی سینوپتیکی یخبندانهای فراگیر بهاری در نیمه غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 382
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من - کندال

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان مقاله: الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 453
چکیده

عنوان مقاله: مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی ماه 1386 ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 617
چکیده

عنوان مقاله: شبیه سازی عددی رفتار آلودگی هوای تهران بر اساس الگوی باد

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 470
چکیده

عنوان مقاله: بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: تغییرات بارش و اثر آن بر رژیم آبدهی رودهای استان گیلان

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل چند متغیره ارتباط میزان بارش فصلی ایران و شاخص های اقلیمی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 646
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل الگوی سینوپتیکی سیل 28 مهرماه 1382استان‌های گیلان و مازندران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 427
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی میزان دقت روشهای درونیابی فضایی مطالعه موردی: الگوسازی بارندگی حوزه کارده مشهد

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا

تعداد نمایش: 538
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی تنوّع و استعدادهای کشاورزی ایران به روش پاپاداکیس

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط خشکسالی های اخیر و منابع آب زیر زمینی در دشت قزوین

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 368
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل رگرسیونی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 445
چکیده

عنوان مقاله: طبقه بندی رقومی ایستگاههای اقلیمی منتخب در ایران به روش لیتین اسکی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم دیم (مورد: دشت خرم آباد)

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: ال نینو و دوره های خشکسالی – ترسالی در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: بلوکینگ

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای طبیعی

تعداد نمایش: 418
چکیده

عنوان مقاله: شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 397
چکیده