غلامرضا روشن

حوزه (های) آثار:
جغرافیا

عنوان مقاله: دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی های مؤلفه ی دما در نواحی شمال غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 103
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و اصلاح مدل مناسب تبخیر و تعرق بالقوه برای ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 111
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 116
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی پتانسیل تولید انرژی بادی در ایستگاه های منتخب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 324
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش و تاثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 618
چکیده

عنوان مقاله: مکانیابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای اقلیمی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 859
چکیده

عنوان مقاله: تغییر اقلیم ، کاترینا و امنیت ملی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 486
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه همدیدی بر همکنش عناصر جوی ترازهای مختلف ، در رابطه با ازن

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده های هوای تهران با مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 709
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه و نقش سیستم های پیش بینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 689
چکیده