آذرمیدخت رضایی

حوزه (های) آثار:
زنان
روانشناسی

عنوان مقاله: رابطه ی بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی زنان زن در ایران آسیب شناسی خانوادگی زنان

تعداد نمایش: 822
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی بین سبک های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر مدارس پیش دانشگاهی شیراز

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان زن در ایران زن در حوزه علوم جوانان

تعداد نمایش: 1392
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادی

حوزه (های) تخصصی: زن، تفریحات و سلامت جامعه شناسی فرهنگ زنان

تعداد نمایش: 486
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه سازگاری کلی والدین و نگرش مذهبی خانواده با رضایتمندی زناشویی فرزندان دختر در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: تعامل روانشناسی و دین

تعداد نمایش: 663
چکیده