آذرمیدخت رضایی

حوزه (های) آثار:
زنان
روانشناسی

عنوان مقاله: نقش عملکرد خانواده با خودشیفتگی در دختران نوجوان

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی زنان کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 33
چکیده

عنوان مقاله: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت

حوزه (های) تخصصی: مشاوره خانواده مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 111
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش تفکرمثبت بر باورهای غیرمنطقی روابط زناشویی زوجین شهر یاسوج

حوزه (های) تخصصی: شناخت روانشناسی مثبت گرا مشاوره بعد از ازدواج

تعداد نمایش: 144
چکیده

عنوان مقاله: اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برکاهش افسردگی بیماران سرطانی

حوزه (های) تخصصی: افسردگی روانشناسی سلامت روانشناسی مثبت گرا مشاوره گروهی

تعداد نمایش: 168
چکیده

عنوان مقاله: نقش واسطه گری خودکارآمدی برای سبک های یادگیری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ابرکوه سال تحصیلی 89-88

حوزه (های) تخصصی: خود و تلاشهای آن انگیزش در تعلیم و تربیت روانشناسی یادگیری

تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی زنان جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 262
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان زن و مرد

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی جسمی و روانی بهداشت جسمی و جنسی زن در خانواده

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی زنان زن در ایران آسیب شناسی خانوادگی زنان

تعداد نمایش: 1035
چکیده

عنوان مقاله: رابطه ی بین سبک های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر مدارس پیش دانشگاهی شیراز

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان زن در ایران زن در حوزه علوم جوانان

تعداد نمایش: 1769
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادی

حوزه (های) تخصصی: زن، تفریحات و سلامت جامعه شناسی فرهنگ زنان

تعداد نمایش: 641
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه سازگاری کلی والدین و نگرش مذهبی خانواده با رضایتمندی زناشویی فرزندان دختر در شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: تعامل روانشناسی و دین

تعداد نمایش: 901
چکیده