غفور رحیمی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 1024
چکیده