فرامرز خوش اخلاق

حوزه (های) آثار:
جغرافیا

عنوان مقاله: تحلیل روند شاخص های حدی بارش روزانه در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 36
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 26
چکیده

عنوان مقاله: نقش گردش وردسپهر زیرین پُرفشار عربستان در بارش ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 81
چکیده

عنوان مقاله: واکاوی همدید رخداد سیلاب آبان ماه 1390 در شهرستان های بهبهان و لیکک

حوزه (های) تخصصی: ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 139
چکیده

عنوان مقاله: نقش باد و الگوهای جوی در مکان گزینی و جهت ریگزارهای دشت کویر

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 142
چکیده

عنوان مقاله: واکاوی همدید رخداد گردوغبار بهاره در غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 100
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و اصلاح مدل مناسب تبخیر و تعرق بالقوه برای ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 111
چکیده

عنوان مقاله: پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: مکان یابی نیروگاه های بادی با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتب فازی و تحلیل شبکه در استان اردبیل

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا جغرافیای صنعتی

تعداد نمایش: 498
چکیده

عنوان مقاله: شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 208
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 308
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل سامانه های همدید بارش های شدید دوره سرد سال در استان های خراسان رضوی و شمالی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 218
چکیده

عنوان مقاله: پهنه بندی اقلیم کشاورزی کشت توت فرنگی با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 917
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه آب و هواشناسی سینوپتیکی موسمی تابستانه آسیا در کشور افغانستان

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: پدیده انسو و تأثیر آن بر رژیم بارش ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 301
چکیده

عنوان مقاله: بررسی الگوهای ماهانه خشکسالی و ترسالی در ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 512
چکیده

عنوان مقاله: نگرشی بر تغییرات حداقل های مطلق دما در پهنه ایران زمین

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش و تاثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 616
چکیده

عنوان مقاله: پهنه بندی فرایندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در شمال غرب ایران

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 659
چکیده

عنوان مقاله: الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 488
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان مقاله: نظریه ، مفاهیم و روشها در پژوهش آب و هوا – گردشگری

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اوقات فراغت

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: مکانیابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای اقلیمی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 859
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه آماری خشکسالی ها و ترسالی ها در غرب میانه ایران

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: بررسی خشکسالی در سال آبی 87 - 1386 و اثرات آن بر منابع

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه همدیدی بر همکنش عناصر جوی ترازهای مختلف ، در رابطه با ازن

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: بررسی خشکسالی در سال آبی 87-1386 و اثرات آن بر منابع آب و کشاورزی

( مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 737
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده های هوای تهران با مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 709
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 343
چکیده