وحید خاشعی

حوزه (های) آثار:
کتابداری
زنان
علوم اجتماعی
سیاسی
اسلامی
مدیریت

عنوان مقاله: تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 10
چکیده

عنوان مقاله: کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کسب و کارهای کوچک کلیات

تعداد نمایش: 59
چکیده

عنوان مقاله: معرفی کتاب


تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل تأثیر شوخ طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی

حوزه (های) تخصصی: روابط فرد و سازمان

تعداد نمایش: 99
چکیده

عنوان مقاله: کاوشی در سبک زندگی اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 143
چکیده

عنوان مقاله: خانواده و الگوی مصرف: تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه های سبک زندگی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده سبک زندگی

تعداد نمایش: 163
چکیده

عنوان مقاله: کاوشی بر مختصات مدل کنترل استراتژیکِ چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور

حوزه (های) تخصصی: مدیریت و سازمان کتابخانه ها عمومی

تعداد نمایش: 102
چکیده

عنوان مقاله: درامدی نظری بر تصمیم گیریِ راهبردیِ حکمت بنیان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی تدوین استراتژی

تعداد نمایش: 109
چکیده

عنوان مقاله: ارائۀ الگویی طبقه بندی شده از ابزارهای کنترل راهبُردی

حوزه (های) تخصصی: کنترل استراتژی

تعداد نمایش: 85
چکیده

عنوان مقاله: بازنمایی مدیران دولتی در فیلم های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی مطالعات سینمایی

تعداد نمایش: 121
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوشمندی رقابتی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سازمانی

تعداد نمایش: 174
چکیده

عنوان مقاله: تبیین ابعاد حکم رانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ اهل بیت(ع) حکومت وسیاست در روایات دین و دولت حکومت اسلامی

تعداد نمایش: 160
چکیده

عنوان مقاله: درآمدی سیاستگذارانه بر کارایی قدرت نرم در صحنه روابط بین الملل

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 172
چکیده

عنوان مقاله: سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 294
چکیده

عنوان مقاله: هوش فرهنگی مدیران، عامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان های هزاره سوم

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان مقاله: کاوشی در نسبت ماهوی انقلاب اسلامی و رسانه

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سیاسی

تعداد نمایش: 326
چکیده