وحید خاشعی

حوزه (های) آثار:
کتابداری
علوم اجتماعی
سیاسی
اسلامی
مدیریت

عنوان مقاله: کاوشی بر مختصات مدل کنترل استراتژیکِ چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور

حوزه (های) تخصصی: مدیریت و سازمان کتابخانه ها عمومی

تعداد نمایش: 2
چکیده

عنوان مقاله: درامدی نظری بر تصمیم گیریِ راهبردیِ حکمت بنیان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی تدوین استراتژی

تعداد نمایش: 19
چکیده

عنوان مقاله: ارائۀ الگویی طبقه بندی شده از ابزارهای کنترل راهبُردی

حوزه (های) تخصصی: کنترل استراتژی

تعداد نمایش: 15
چکیده

عنوان مقاله: بازنمایی مدیران دولتی در فیلم های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی مطالعات سینمایی

تعداد نمایش: 21
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوشمندی رقابتی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سازمانی

تعداد نمایش: 94
چکیده

عنوان مقاله: تبیین ابعاد حکم رانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ اهل بیت(ع) حکومت وسیاست در روایات دین و دولت حکومت اسلامی

تعداد نمایش: 82
چکیده

عنوان مقاله: درآمدی سیاستگذارانه بر کارایی قدرت نرم در صحنه روابط بین الملل

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 91
چکیده

عنوان مقاله: سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 195
چکیده

عنوان مقاله: هوش فرهنگی مدیران، عامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان های هزاره سوم

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: کاوشی در نسبت ماهوی انقلاب اسلامی و رسانه

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سیاسی

تعداد نمایش: 254
چکیده