حسین حسنی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
ادبیات
مدیریت

عنوان مقاله: تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران

حوزه (های) تخصصی: سبک زندگی شبکه های اجتماعی موبایل محور

تعداد نمایش: 23
چکیده

عنوان مقاله: رادیو نمایش در آلمان؛ خاستگاه رادیو نمایش و سه رویکرد بنیلدی به آن

حوزه (های) تخصصی: تاریخ رسانه

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: آیا رادیو دیجیتال زنده است؟؛ وضعیت کنونی رادیوی دیجیتال در جهان

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 215
چکیده

عنوان: معرفی کتاب: نحوه انجام مطالعات فرهنگی و رسانه ای

حوزه (های) تخصصی: پژوهش در ارتباطات نقد و بررسی کتاب پژوهش در رادیو

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان: معرفی کتاب: برنامه ریزی در رادیو های خصوصی

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی کتاب

تعداد نمایش: 255
چکیده

عنوان مقاله: رادیو در ارمنستان


تعداد نمایش: 150
چکیده

عنوان مقاله: تأملی در نامه های عین القضات همدانی

حوزه (های) تخصصی: تصحیح و نقد متون

تعداد نمایش: 294
چکیده

عنوان مقاله: دوفضایی شدن آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های

حوزه (های) تخصصی: مطالعات جهانی شدن

تعداد نمایش: 1474
چکیده

عنوان مقاله: نحوه بازنمایی ارزش های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه شناختی آگهی های تلویزیون در ایران

حوزه (های) تخصصی: آموزش تبلیغات تجاری

تعداد نمایش: 673
چکیده

عنوان مقاله: رهنمودهایی برای بهبود کیفیت داده ها در طرح های آمار گیری با استفاده از سامانه های هوشمند

حوزه (های) تخصصی: کنترل کیفیت آماری

تعداد نمایش: 532
چکیده

عنوان مقاله: داده کاوی و کاربرد آن در کیفیت داده ها

حوزه (های) تخصصی: کنترل کیفیت آماری

تعداد نمایش: 961
چکیده

عنوان مقاله: داده کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی

حوزه (های) تخصصی: تحلیل آماری

تعداد نمایش: 528
چکیده

عنوان مقاله: تبلیغات تجاری و مصرف گرایی:تحلیل نشانه شناختی آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت رسانه بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1973
چکیده

عنوان مقاله: رسانه های نوین و زندگی روزمره : تاثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 1501
چکیده

عنوان مقاله: بازاریابی تغییرات اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه

تعداد نمایش: 385
چکیده

عنوان مقاله: ارتباطات برای توسعه و تغییر اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه

تعداد نمایش: 363
چکیده

عنوان مقاله: دین و رسانه

حوزه (های) تخصصی: آموزش و ارتباطات اقناعی

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: دین ، رسانه و حوزه عمومی

حوزه (های) تخصصی: رسانه ها و حوزه عمومی

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر رادیو اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی

تعداد نمایش: 300
چکیده

عنوان مقاله: معرفی یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران

حوزه (های) تخصصی: بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد نمایش: 457
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ضرایب ژئومکانیکی توده سنگ زون میانی تونل شمارة 1 امام زاده هاشم

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 338
چکیده