علی محمد جمالی بهنام

حوزه (های) آثار:
ادبیات
حقوق
روانشناسی
اسلامی

عنوان مقاله: مبالغه و اغراق در مدایح متنّبی

حوزه (های) تخصصی: شعر ادباء

تعداد نمایش: 366
چکیده