مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1395 >شماره 26
دانش حسابداری سال هفتم پاییز 1395 شماره 26
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 18
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی تقسیم سود

تعداد نمایش: 33
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 14
چکیده

عنوان مقاله: تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 29
چکیده

عنوان مقاله: نقش میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری سود

تعداد نمایش: 20
چکیده