علیرضا بیژندی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: ازریابی ریسک از دیدگاه ماکروارگونومی در صنعت و ( Relative Stress Index) RSI

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ریسک و بیمه طراحی محیط و مطالعه کار

تعداد نمایش: 371
چکیده