مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1394 >شماره 23
دانش حسابداری سال ششم زمستان 1394 شماره 23
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 35
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 34
چکیده

عنوان مقاله: تعیین و اولویت بندی مهارت های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله مراتبی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری کلیات

تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: سوء رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 36
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی

حوزه (های) تخصصی: تأمین مالی

تعداد نمایش: 39
چکیده