مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1394 >شماره 22
دانش حسابداری سال ششم پاییز 1394 شماره 22
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 32
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطۀ بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار

تعداد نمایش: 27
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 24
چکیده