مازیار بهروز

حوزه (های) آثار:
تاریخ
اسلامی

عنوان کتاب: تاریخ و جغرافی

حوزه (های) تخصصی: تعاریف و کلیات

تعداد نمایش: 140
چکیده

عنوان مقاله: استالین لنینیسم را پی‌ریزی کرد

حوزه (های) تخصصی: تاریخ جهان

تعداد نمایش: 636
چکیده