مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1394 >شماره 21
دانش حسابداری سال ششم تابستان 1394 شماره 21
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار سود

تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاری

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 79
چکیده