مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1394 >شماره 20
دانش حسابداری سال ششم بهار 1394 شماره 20
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: ارتباط دقت پیش بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 86
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر هموار سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار تقسیم سود

تعداد نمایش: 83
چکیده

عنوان مقاله: راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 128
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 73
چکیده