رضا صفری شالی

حوزه (های) آثار:
زنان
اقتصاد
علوم اجتماعی
جغرافیا
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی گفتمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمین اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی

تعداد نمایش: 74
چکیده

عنوان مقاله: رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار شهری

تعداد نمایش: 110
چکیده

عنوان مقاله: گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر کاهش فقر و محرومیت)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی قشربندی و نابرابری اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 382
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 946
چکیده

عنوان مقاله: تعاونیهای تولید روستایی ایران

حوزه (های) تخصصی: بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها

تعداد نمایش: 196
چکیده

عنوان مقاله: Investigation Rate of Hope for future and its Effective Factors among Young

حوزه (های) تخصصی: جوانان

تعداد نمایش: 245
چکیده

عنوان مقاله: نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان در توسعه پایدار روستایی

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی

تعداد نمایش: 861
چکیده

عنوان مقاله: جلب مشارکت عمومی به منظور توسعه و تعمیق نظارت و بازرسی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 343
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل م‍وثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 1415
چکیده

عنوان مقاله: تعاونیهای تولید کشاورزی و نقش آنها در توسعه پایدار با نگاهی به توسعه باغات پسته

حوزه (های) تخصصی: مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر تعاونی ها بر سلامت محیط زیست (با تکیه بر توسعه پایدار)

حوزه (های) تخصصی: اتحادیه های تجاری،اهداف،ساختار و اثرات

تعداد نمایش: 227
چکیده

عنوان مقاله: بررسی زمینه های بزهکاری و تخریب اموال عمومی توسط نوجوانان (مطالعه موردی بر نوجوانان استان قزوین)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 532
چکیده

عنوان مقاله: عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: مشارکت زن در اجتماع

تعداد نمایش: 345
چکیده