مجلات>مطالعات هنر>دانش مرمت و میراث فرهنگی>1393 >شماره 1
دانش مرمت و میراث فرهنگی دوره جدید سال دوم زمستان 1393 ویژه نامه نخست
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: چهارتاقی ها و آتشخانه های ایران

پدیدآورندگان:

تعداد نمایش: 377
چکیده

عنوان مقاله: اردشیر خوره، پایتخت مذهبی ساسانیان


تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: چهارطاقی: سابقۀ کاربرد واژه و صورت

پدیدآورندگان:

تعداد نمایش: 146
چکیده