مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1393 >شماره 16
دانش حسابداری سال پنجم بهار 1393 شماره 16
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش گری سالانۀ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 185
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 231
چکیده