احمد اشرف

حوزه (های) آثار:
تاریخ
علوم اجتماعی
ادبیات
سیاسی

عنوان مقاله: تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم

حوزه (های) تخصصی: تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران نقاشان

تعداد نمایش: 514
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد کتاب: قانون قزوینی (انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره ناصری)

حوزه (های) تخصصی: قاجار اجتماعی

تعداد نمایش: 403
چکیده

عنوان مقاله: تحقیقات ایرانی: القاب دیوانی در عهد قاجاریه

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: هویت ایرانی

حوزه (های) تخصصی: هویت در ایران

تعداد نمایش: 585
چکیده

عنوان مقاله: کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی اعتصابات،مشاجرات،چانه زنی های جمعی تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 818
چکیده

عنوان مقاله: خاطرات: سابقه خاطره نگاری در ایران

حوزه (های) تخصصی: خاطره نویسی و زندگی نامه

تعداد نمایش: 614
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: تاریخ، خاطره، افسانه

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 390
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: هویت ایرانی به سه روایت

حوزه (های) تخصصی: هویت در ایران

تعداد نمایش: 986
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش و تحقیق: شهرنشینی از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 766
چکیده

عنوان مقاله: نگرشی در تحول شالوده های نظام طبقاتی از دوره ساسانی به دوره اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی

تعداد نمایش: 654
چکیده

تحقیق در مسائل ایران:

عنوان مقاله: ویژگیهای تاریخی شهر نشینی در ایران- دوره اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 2634
چکیده

کتابگزاری:

عنوان مقاله: تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هیجدهم

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 469
چکیده

عنوان مقاله: مفهومها و مکتبها: فونکسیونالیسم

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 782
چکیده

عنوان مقاله: از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی انقلاب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 1243
چکیده

عنوان مقاله: طبقات اجتماعی در دوره پهلوی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

تعداد نمایش: 1610
چکیده

عنوان مقاله: نظام صنفی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی

تعداد نمایش: 857
چکیده

عنوان مقاله: توهم توطئه

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 625
چکیده

عنوان مقاله: جدال دو ائتلاف

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 666
چکیده