احمد اشرف

حوزه (های) آثار:
تاریخ
علوم اجتماعی
ادبیات
سیاسی

عنوان مقاله: تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم

حوزه (های) تخصصی: تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران نقاشان

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد کتاب: قانون قزوینی (انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره ناصری)

حوزه (های) تخصصی: قاجار اجتماعی

تعداد نمایش: 200
چکیده

عنوان مقاله: تحقیقات ایرانی: القاب دیوانی در عهد قاجاریه

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 192
چکیده

عنوان مقاله: هویت ایرانی

حوزه (های) تخصصی: هویت در ایران

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی اعتصابات،مشاجرات،چانه زنی های جمعی تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 457
چکیده

عنوان مقاله: خاطرات: سابقه خاطره نگاری در ایران

حوزه (های) تخصصی: خاطره نویسی و زندگی نامه

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: تاریخ، خاطره، افسانه

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: هویت ایرانی به سه روایت

حوزه (های) تخصصی: هویت در ایران

تعداد نمایش: 363
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش و تحقیق: شهرنشینی از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: نگرشی در تحول شالوده های نظام طبقاتی از دوره ساسانی به دوره اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اقتصادی

تعداد نمایش: 350
چکیده

تحقیق در مسائل ایران:

عنوان مقاله: ویژگیهای تاریخی شهر نشینی در ایران- دوره اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 1515
چکیده

کتابگزاری:

عنوان مقاله: تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هیجدهم

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 235
چکیده

عنوان مقاله: مفهومها و مکتبها: فونکسیونالیسم

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 513
چکیده

عنوان مقاله: از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی انقلاب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 727
چکیده

عنوان مقاله: طبقات اجتماعی در دوره پهلوی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

تعداد نمایش: 811
چکیده

عنوان مقاله: نظام صنفی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: توهم توطئه

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: جدال دو ائتلاف

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 395
چکیده