مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1392 >شماره 15
دانش حسابداری سال چهارم زمستان 1392 شماره 15
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملکرد

تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای

حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری حسابداری مالی

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: قیمت گذاری محافظه کاری

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مالی

تعداد نمایش: 170
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها

حوزه (های) تخصصی: تحقیقات بازار سرمایه سود

تعداد نمایش: 316
چکیده