مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1392 >شماره 14
دانش حسابداری سال چهارم پاییز 1392 شماره 14
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی تأثیرکیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار حسابرسی عملیات

تعداد نمایش: 207
چکیده

عنوان مقاله: بررسی سازه های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 182
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام شرکت ها

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جریانهای نقدی

تعداد نمایش: 619
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطة رقابت بازار محصول با ساختار هیأت مدیره و کیفیت افشا

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: رابطة بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهارنظر حسابرسی

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی عملیات

تعداد نمایش: 391
چکیده