محسن احدنژاد روشتی

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
علوم اجتماعی
مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: فضا و محیط شهری گردشگری شهری

تعداد نمایش: 20
چکیده

عنوان مقاله: مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا فضا و محیط شهری مدیریت بحران

تعداد نمایش: 91
چکیده

عنوان مقاله: نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی مورد شناسی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 162
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 637
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS

مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 894
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی، مورد شناسی : کلان شهر قم

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اوقات فراغت

تعداد نمایش: 609
چکیده