محسن احدنژاد روشتی

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
علوم اجتماعی
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: رتبه بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی زنجان (با استفاده از الگوی تلفیقی کانو– تاپسیس)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا حمل و نقل شهری

تعداد نمایش: 11
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل زیست پذیری بافت های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان)

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار شهری فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 91
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: مسکن شهری

تعداد نمایش: 135
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بحران

تعداد نمایش: 126
چکیده

عنوان مقاله: اندازه گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor)

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS آمایش شهری

تعداد نمایش: 187
چکیده

عنوان مقاله: ارائۀ مدلی برای ناحیه بندی پهنه های شهری به کمک الگوریتم ناحیه بندی خودکار (AZP)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: رتبه بندی نواحی تولیدکننده سفرهای درون شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی نواحی شهری سنندج)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا حمل و نقل شهری

تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان مقاله: نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی پایدار محلی (مورد مطالعه: محله ی نارمک تهران)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی شهری مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 158
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 115
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل نقش بازارچه های مرزی در قیمت زمین و مسکن شهری (نمونه موردی شهر بانه در مقطع زمانی 1392-1375)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی مسکن شهری

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 186
چکیده

عنوان مقاله: نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه)

حوزه (های) تخصصی: مبانی مدیریت شهری اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: فضا و محیط شهری گردشگری شهری

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا فضا و محیط شهری مدیریت بحران

تعداد نمایش: 978
چکیده

عنوان مقاله: نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی مورد شناسی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 999
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS

مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 1364
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی، مورد شناسی : کلان شهر قم

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اوقات فراغت

تعداد نمایش: 912
چکیده