محسن احدنژاد روشتی

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
علوم اجتماعی
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی پایدار محلی (مورد مطالعه: محله ی نارمک تهران)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی شهری مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 57
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 30
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونۀ موردی: شهر تبریز در مطقع زمانی 1389-1363)

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS روش های کمی در جغرافیا جغرافیای توسعه

تعداد نمایش: 31
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل نقش بازارچه های مرزی در قیمت زمین و مسکن شهری (نمونه موردی شهر بانه در مقطع زمانی 1392-1375)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی مسکن شهری

تعداد نمایش: 36
چکیده

عنوان مقاله: نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست های تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا مسکن شهری

تعداد نمایش: 58
چکیده

عنوان مقاله: سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 82
چکیده

عنوان مقاله: نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه)

حوزه (های) تخصصی: مبانی مدیریت شهری اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 129
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: فضا و محیط شهری گردشگری شهری

تعداد نمایش: 185
چکیده

عنوان مقاله: مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا فضا و محیط شهری مدیریت بحران

تعداد نمایش: 470
چکیده

عنوان مقاله: نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی مورد شناسی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 351
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 835
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS

مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 1121
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی، مورد شناسی : کلان شهر قم

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اوقات فراغت

تعداد نمایش: 747
چکیده