محسن احدنژاد روشتی

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
علوم اجتماعی
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای فضا و محیط شهری

تعداد نمایش: 32
چکیده

عنوان مقاله: نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه)

حوزه (های) تخصصی: مبانی مدیریت شهری اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 59
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: فضا و محیط شهری گردشگری شهری

تعداد نمایش: 109
چکیده

عنوان مقاله: مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا فضا و محیط شهری مدیریت بحران

تعداد نمایش: 291
چکیده

عنوان مقاله: نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی مورد شناسی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 750
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی( Fuzzy Logic) و GIS

مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان

حوزه (های) تخصصی: سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 1037
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی، مورد شناسی : کلان شهر قم

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اوقات فراغت

تعداد نمایش: 697
چکیده