مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1392 >شماره 13
دانش حسابداری سال چهارم تابستان 1392 شماره 13
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 506
چکیده

عنوان مقاله: بررسی محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی طبقه بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری جریانهای نقدی

تعداد نمایش: 298
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 368
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی سود

تعداد نمایش: 1052
چکیده