مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1392 >شماره 12
دانش حسابداری سال چهارم بهار 1392 شماره 12
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: رابطة¬ بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 823
چکیده

عنوان مقاله: اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی سود

تعداد نمایش: 384
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مهارتهای عمومی مدیریت بهینه سازی

تعداد نمایش: 459
چکیده