ویدا نوروز برازجانی

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: هنر و نسبت آن با تکنولوژی

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 347
چکیده