اسفندیار عباسی

حوزه (های) آثار:
کتابداری
علوم اجتماعی

آدرس:

عنوان مقاله: دانش دیرین و نیازهای نوین اطلاع رسانی

حوزه (های) تخصصی: خدمات اطلاع رسانی فن آوری اطلاعات

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: واره، نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی اقتصادی

تعداد نمایش: 418
چکیده

عنوان مقاله: دگرگونى اندیشه در جهان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 552
چکیده