زهرا نصراللهی

حوزه (های) آثار:
زنان
اقتصاد
حقوق
مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT

حوزه (های) تخصصی: محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

تعداد نمایش: 24
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش عوامل موثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

حوزه (های) تخصصی: ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه

تعداد نمایش: 27
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)

حوزه (های) تخصصی: حقوق دارائی معنوی

تعداد نمایش: 106
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران

حوزه (های) تخصصی: پیش بینی بودجه،کسری،قروض

تعداد نمایش: 84
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از مدل ترکیبی کانسی- نگاشت خود سازمانده در مدیریت ریسک و ارزیابی سهام

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: اخلاق و آداب بازرگانی

تعداد نمایش: 146
چکیده

عنوان مقاله: رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری

حوزه (های) تخصصی: هنر و معماری ایران

تعداد نمایش: 110
چکیده

عنوان مقاله: رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

حوزه (های) تخصصی: تجارت و عکس العمل های بازار کار

تعداد نمایش: 95
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی زیست محیطی فعالیت های اقتصادی با استفاده از جدول داده ستاده (یزد)

حوزه (های) تخصصی: ارزش گذاری اثرات زیست محیطی

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد جمعیت

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: زن و اقتصاد مهریه، طلاق و عده

تعداد نمایش: 589
چکیده

عنوان مقاله: آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX)

حوزه (های) تخصصی: محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ)

حوزه (های) تخصصی: محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی

تعداد نمایش: 574
چکیده

عنوان مقاله: اندازه گیری آثار زیست محیطی فعالیت های اقتصادی در ایران با رویکرد جدول داده - ستاده

حوزه (های) تخصصی: ارزش گذاری اثرات زیست محیطی

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 396
چکیده

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی بخش خانگی در مناطق شهری ایران ( 1363-1387): انتخاب بین الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و رتردام

حوزه (های) تخصصی: ساختار بازار،عرضه و تقاضا پیش بینی تقاضا،مدیریت تقاضا

تعداد نمایش: 607
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی – حسابداری

تعداد نمایش: 1168
چکیده

عنوان مقاله: گسترش تجارت و فرصت های شغلی زنان (مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران)

حوزه (های) تخصصی: توانمندسازی زنان جهانی شدن

تعداد نمایش: 962
چکیده

عنوان مقاله: آلودگی هوا و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی انتشار SPM و SO2 در صنایع تولیدی ایران)

حوزه (های) تخصصی: آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی

تعداد نمایش: 950
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مبانی تئوریک و کاربرد الگوی قیمت گذاری اربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار

تعداد نمایش: 469
چکیده

عنوان مقاله: آزمون کارایی و وجود حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده ی فیلتر و الگوی CAPM

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 852
چکیده