هادی نخعی

حوزه (های) آثار:
سیاسی
حقوق
تاریخ
اسلامی

عنوان مقاله: انقلاب: بغرنجی در مفهوم، تنوع در مصداق

حوزه (های) تخصصی: تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: وضعیت انقلابی پایان می گیرد؛ نه پدیده انقلاب

حوزه (های) تخصصی: دستاوردهای انقلاب اسلامی

تعداد نمایش: 321
چکیده

عنوان مقاله: روش‌شناسی تحقیقات در جنگ

حوزه (های) تخصصی: جنگ تحمیلی

تعداد نمایش: 243
چکیده