جبار رحمانی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
زبان شناسی
ادبیات
اسلامی

آدرس:

عنوان مقاله: تدفین به مثابۀ یک پدیدۀ بوروکراتیک آیین های مرگ در بهشت زهرا-تهران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 33
چکیده

عنوان مقاله: انگیزش های نویافتة تحولات هویتی زنان در آموزش عالی

حوزه (های) تخصصی: زن در حوزه فرهنگ آموزش زنان

تعداد نمایش: 174
چکیده

عنوان مقاله: تحولات فرهنگی و تفاوت های بین نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران

حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان

تعداد نمایش: 168
چکیده

عنوان مقاله: از فیلم مردم نگارانه تا شبه مستند (نقدی بر فیلم شهر زنان)

حوزه (های) تخصصی: زن در حوزه رسانه ها ارتباطات و فرهنگ

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ شناسی: میان رشتگی و علم انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه دین روستایی در جامعه شناسی روستا: علل بی توجهی و پیامدهای آن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین جامعه شناسی شهری و روستایی

تعداد نمایش: 415
چکیده

عنوان مقاله: ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی: تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تمدن اسلامی

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: زی طلبگی: از منش تا سبک زندگی انسان حوزوی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ دین و ارتباطات

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 427
چکیده

عنوان مقاله: رخداد فهم در سفرنامه ها

حوزه (های) تخصصی: سفرنامه و حسب حال

تعداد نمایش: 429
چکیده

عنوان مقاله: مناسک عزاداری و وجدان جمعی در تشیع ایرانی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی دین

تعداد نمایش: 691
چکیده

معرفی و نقد کتاب

عنوان مقاله: سه مقدمه درباره انسان شناسی دین

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی دین

تعداد نمایش: 560
چکیده

عنوان مقاله: هجوم نخبگان به "مردم"، بحثی در باب منطق مواجهه نخبگان با مردم در نقد و آسیب شناسی عزاداری

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی دین

تعداد نمایش: 726
چکیده

عنوان مقاله: مناسک عزاداری و گفتمان کربلا در دین ورزی اقشار فرودست شهری

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی دین

تعداد نمایش: 1422
چکیده

عنوان مقاله: مطالعات اجتماعی دین در ایران

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی دین

تعداد نمایش: 933
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه های خارجی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 985
چکیده