آلیستر مک گراث

حوزه (های) آثار:
علوم انسانی
فلسفه
اسلامی

عنوان مقاله: انتقال به مدرنیته

حوزه (های) تخصصی: رابطه فلسفه با علوم دیگر

تعداد نمایش: 661
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر نهضت اصلاح دینی بر تاریخ

حوزه (های) تخصصی: رابطه دین، دنیا، اخلاق

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: دین: متحد یا دشمن علم؟

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین

تعداد نمایش: 642
چکیده