مجلات>علوم کتابداری>کتابداری و اطلاع رسانی>1384 >شماره 29
کتابداری و اطلاع رسانی دوره هشتم بهار 1384 شماره 1 (پیاپی 29)
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی

حوزه (های) تخصصی: نهادها،سازمان ها و انجمن های کتابداری کتابخانه های دیجیتالی فن آوری اطلاعات

تعداد نمایش: 454
چکیده

عنوان مقاله: ساخت پایگاه مستند موضوعی برای کتاب های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: فهرست نویسی و رده بندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاهی

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی کتاب های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: منابع و مراجع دانشگاهی ارزشیابی و وجین مجموعه

تعداد نمایش: 805
چکیده

عنوان مقاله: مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه (های) تخصصی: تولید اطلاعات دانشگاهی تاب سنجی،علم سنجی

تعداد نمایش: 742
چکیده

عنوان مقاله: نیم رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی

حوزه (های) تخصصی: استانداردهای کتابخانه ای آمار کتابخانه ای،گزارشات کتابخانه ای عمومی

تعداد نمایش: 482
چکیده

عنوان مقاله: بررسی کیفیّت خدمات ارائه شده درکتابخانه های دانشگاه سیستان و بلوچستان

حوزه (های) تخصصی: خدمات مرجع در کتابخانه ها خدمات اطلاع رسانی دانشگاهی

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: بررسی سطوح رضایتمندی استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه های عمومی

حوزه (های) تخصصی: انواع منابع اطلاعاتی مجموعه سازی عمومی

تعداد نمایش: 448
چکیده