مهرعلی همتی نژاد

حوزه (های) آثار:
تربیت بدنی
روانشناسی
زنان
مدیریت

سازمان/شرکت: دانشگاه گیلان

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: اولویت بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی حقوق ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

تعداد نمایش: 40
چکیده

عنوان مقاله: رابطۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 73
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی اتحاد های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان های شمالی ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش

تعداد نمایش: 113
چکیده

عنوان مقاله: تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی سبک های رهبری و مدیریت

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ابعاد رضایت مندی داوطلبان انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: مطالعة هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

حوزه (های) تخصصی: علم تمرین آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اقتصاد و ورزش

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی مسابقات علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی و تاثیر آن بر عملکرد حرفه ای

حوزه (های) تخصصی: تربیت بدنی

تعداد نمایش: 420
چکیده

عنوان مقاله: نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران

حوزه (های) تخصصی: سلامت روانی در ورزش

تعداد نمایش: 579
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ناهنجاری های ستون فقرات در زنان ورزشکار و ورزشکاران بازنشسته دو میدانی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 511
چکیده

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 812
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی برنامه درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی کشور

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی

تعداد نمایش: 1261
چکیده

عنوان مقاله: بررسی انگیزه های داوطلبی در ورزش

حوزه (های) تخصصی: یادگیری حرکتی

تعداد نمایش: 675
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره دبیرستان

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 384
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

تعداد نمایش: 432
چکیده

عنوان مقاله: The Effects of Classroom Furniture on Back, Neck, Lumbar and Leg Fatigue in Student Daneshmandi, H

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 300
چکیده

عنوان مقاله: توصیف و مقایسه مدیریت ایمنی در کلاس های تربیت بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی

تعداد نمایش: 449
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو

حوزه (های) تخصصی: یادگیری حرکتی

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: رابطه آموزش های ضمن خدمت با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 606
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی - تخصصی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 291
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تغییرات فعالیت EMG عضله مخالف حین عمل عضله موافق متعاقب تمرین های قدرتی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 487
چکیده

عنوان مقاله: تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

حوزه (های) تخصصی: عملکرد ورزشی

تعداد نمایش: 456
چکیده

عنوان مقاله: بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 600
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 596
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 368
چکیده