مهرعلی همتی نژاد

حوزه (های) آثار:
تربیت بدنی
روانشناسی
زنان
مدیریت

سازمان/شرکت: دانشگاه گیلان

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: بررسی ابعاد رضایت مندی داوطلبان انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش

تعداد نمایش: 98
چکیده

عنوان مقاله: مطالعة هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

حوزه (های) تخصصی: علم تمرین آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اقتصاد و ورزش

تعداد نمایش: 196
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی مسابقات علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی و تاثیر آن بر عملکرد حرفه ای

حوزه (های) تخصصی: تربیت بدنی

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران

حوزه (های) تخصصی: سلامت روانی در ورزش

تعداد نمایش: 399
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ناهنجاری های ستون فقرات در زنان ورزشکار و ورزشکاران بازنشسته دو میدانی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 621
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی برنامه درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی کشور

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی

تعداد نمایش: 803
چکیده

عنوان مقاله: بررسی انگیزه های داوطلبی در ورزش

حوزه (های) تخصصی: یادگیری حرکتی

تعداد نمایش: 452
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره دبیرستان

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: The Effects of Classroom Furniture on Back, Neck, Lumbar and Leg Fatigue in Student Daneshmandi, H

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 188
چکیده

عنوان مقاله: توصیف و مقایسه مدیریت ایمنی در کلاس های تربیت بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو

حوزه (های) تخصصی: یادگیری حرکتی

تعداد نمایش: 179
چکیده

عنوان مقاله: رابطه آموزش های ضمن خدمت با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی - تخصصی

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 190
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تغییرات فعالیت EMG عضله مخالف حین عمل عضله موافق متعاقب تمرین های قدرتی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی ورزشی

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

حوزه (های) تخصصی: عملکرد ورزشی

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 393
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 231
چکیده