اصغر کفش چیان مقدم

حوزه (های) آثار:
هنر

عنوان مقاله: پنج عنصر در یک بیانیه

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 173
چکیده

عنوان مقاله: بررسی دیوار نگاری معاصر تهران ( قبل و بعد از انقلاب)

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 694
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های نقاشی دیواری

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی

تعداد نمایش: 604
چکیده

عنوان مقاله: چگونه یک نقاشی دیواری را سامان دهی کنیم؟

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی

تعداد نمایش: 299
چکیده