محمدرضا کریمی قهرودی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: سنجش میزان استفاده شرکتهای برتر ایران از ابزار فنون و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع‏‎TQM‎‏

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 671
چکیده