جلال الدین قیاسی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
حقوق
فلسفه
سیاسی
اسلامی

عنوان مقاله: مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی

تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: تحصیل متقلبانه خدمات

حوزه (های) تخصصی: حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی گرایش های جدید حقوقی بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی

حوزه (های) تخصصی: قصاص

تعداد نمایش: 461
چکیده

عنوان مقاله: چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 167
چکیده

عنوان مقاله: حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

حوزه (های) تخصصی: حقوق

تعداد نمایش: 167
چکیده

عنوان مقاله: نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

حوزه (های) تخصصی: حقوق

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی

تعداد نمایش: 1631
چکیده

عنوان مقاله: ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 484
چکیده

عنوان مقاله: اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اندیشه و فقه سیاسی فقه کیفری

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 1300
چکیده

عنوان مقاله: بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به نفع متهم از دیدگاه فقیهان

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 473
چکیده

عنوان مقاله: تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 501
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی

تعداد نمایش: 1484
چکیده