جلال الدین قیاسی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
حقوق
فلسفه
سیاسی
اسلامی

عنوان مقاله: مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی

تعداد نمایش: 43
چکیده

عنوان مقاله: حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

تعداد نمایش: 57
چکیده

عنوان مقاله: تحصیل متقلبانه خدمات

حوزه (های) تخصصی: حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی گرایش های جدید حقوقی بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها

تعداد نمایش: 156
چکیده

عنوان مقاله: قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی

حوزه (های) تخصصی: قصاص

تعداد نمایش: 263
چکیده

عنوان مقاله: چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 117
چکیده

عنوان مقاله: حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

حوزه (های) تخصصی: حقوق

تعداد نمایش: 110
چکیده

عنوان مقاله: نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

حوزه (های) تخصصی: حقوق

تعداد نمایش: 94
چکیده

عنوان مقاله: بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای عمومی

تعداد نمایش: 1520
چکیده

عنوان مقاله: ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد نمایش: 392
چکیده

عنوان مقاله: اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اندیشه و فقه سیاسی فقه کیفری

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 1123
چکیده

عنوان مقاله: بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به نفع متهم از دیدگاه فقیهان

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

حوزه (های) تخصصی: فقه داد رسی(قضاء و شهادات)

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی

تعداد نمایش: 1290
چکیده